A IMPORTANCIA DA AUTODETERMINACIÓN E A AUTONOMÍA PERSOAL nas persoas con Autismo

Este vídeo se fixo coa colaboración da Asociación APACAF.

Grazas ao equipo técnico e usuarios pola súa participación neste vídeo. En APACAF apostan polo contacto directo e continuo coa natureza para axudar ao benestar físico e emocional dos nosos usuarios.

O centro A Braña está ubicado nun entorno natural privilexiado na parroquia estradense de Berres. Os usuarios están en contacto continuo co entorno natural durante todo o día. Talleres como psicomotricidade ou o coidado da horta fanse ao aire libre. Tamén se fan rutas de sendeirismo e paseos pola contorna natural.

A autodeterminación é unha capacidade que está presente en todas as etapas da vida, aínda que, cobra especial importancia durante a transición á vida adulta”. ( Wehmeyer e Field, 2007).

Entender ás persoas adultas con TEA como persoas con capacidade para participar e decidir activamente no desenvolvemento da súa propia vida, con independencia da intensidade ou complexidade das súas necesidades de apoio, é fundamental para a calidade de vida da persoa e para adaptar as intervencións e apoios.

Entendendo o TEA como un abanico cuxos extremos dependen da menor ou maior necesidade de apoios, podemos atoparnos con diferentes situacións na etapa adulta, polo que existen diferentes servizos enfocados a adquirir a máxima autonomía e promoción, así como defender e respectar a dignidade e singularidade de cada persoa, garantindo a protección dos seus dereitos fundamentais en igualdade de condicións e sen discriminación.

Este vídeo foi realizado coa colaboración da Asociación APACAF, entidade membro da FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA, e producido dende o departamento de comunicación da Federación Autismo Galicia.

A importancia do EMPREGO e a VIDA INDEPENDENTE

Falamos con Javier Valiño Rodríguez. Persoa usuaria del Programa de Formación Prelaboral de ASPANAES que recientemente tomó procesión do cargo na categoría de Celador do Sergas, nas oposiciones en modalidade de Sector Público.

Grazas por esta gran entrevista a ASPANAES, e a Emma Cuesta Fernández, Psicóloga do Servizo de Habilidades Personais e Sociais de Aspanaes Ferrol.

A autodeterminación é unha capacidade que está presente en todas as etapas da vida, aínda que, cobra especial importancia durante a transición á vida adulta”. ( Wehmeyer e Field, 2007).

Entender ás persoas adultas con TEA como persoas con capacidade para participar e decidir activamente no desenvolvemento da súa propia vida, con independencia da intensidade ou complexidade das súas necesidades de apoio, é fundamental para a calidade de vida da persoa e para adaptar as intervencións e apoios. 

Entendendo o TEA como un abanico cuxos extremos dependen da menor ou maior necesidade de apoios, podemos atoparnos con diferentes situacións na etapa adulta, polo que existen diferentes servizos enfocados a adquirir a máxima autonomía e promoción, así como defender e respectar a dignidade e singularidade de cada persoa, garantindo a protección dos seus dereitos fundamentais en igualdade de condicións e sen discriminación.

Este vídeo foi realizado coa colaboración da Asociación ASPANAES, entidade membro da FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA, e producido dende o departamento de comunicación da Federación Autismo Galicia.

A importancia dunha Educación especializada.

Falamos con BIBIANA RODRÍGUEZ, Profesora do Colexio Menela. FUNDACIÓN MENELA.

A importancia dunha Educación especializada:

Os primeiros anos de vida son esenciais para alcanzar ese desenvolvemento, sendo moi importante garantir e potenciar ao máximo o desenvolvemento das capacidades físicas, sensoriais e sociais nesta etapa.

Os servizos de atención temperá levan a cabo un conxunto de accións coordinadas con carácter global e interdisciplinar, encamiñadas a facilitar a evolución en todas as áreas de desenvolvemento do neno/a, respectando o propio ritmo e fundamentando a intervención en aspectos relacionales, lúdicos e funcionais. As accións dirixidas ás familias son de carácter orientativo e de apoio.

É un deber da educación promover que o alumnado alcance o máximo desenvolvemento persoal, intelectual, social e emocional, asegurando os recursos necesarios.

Os nenos/as e mozos con TEA deben contar cos apoios específicos e necesarios nas diferentes etapas educativas, prestando especial atención ao comezo da Educación Primaria unha vez terminados os servizos de atención temperá.

MÁIS INFO EN: https://www.autismogalicia.org/index….

Este vídeo foi realizado coa colaboración da Fundación Menela, entidade membro da FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA, e producido dende o departamento de comunicación da Federación Autismo Galicia.

A ATENCIÓN TEMPERÁ

Estivemos co EQUIPO DE ATENCIÓN TEMPERÁ da FUNDACIÓN MENELA

Neste vídeo interviron: Rubén García, Terapeuta; Doa Airen Calero, Terapeuta; Iria Touriño, Terapeuta; Ana Moure, Terapeuta; Camino Rodriguez, Terapeuta; e Patricia Gomez, Logopeda, nel amosan o traballo e a dedicación dos equipos.

Os nenos/as e mozos con TEA deben contar cos apoios específicos e necesarios nas diferentes etapas educativas, prestando especial atención ao comezo da Educación Primaria unha vez terminados os servizos de atención temperá.

O TEA non desaparece aínda que as súas manifestacións poden cambiar ao longo do ciclo vital da persoa.

Han de terse en conta dous aspectos esenciais en relación aos enfoques baseados na calidade: a calidade de vida da persoa como un obxectivo primordial da intervención e, a calidade da intervención en si mesmas como un medio de asegurar os mellores resultados posibles en canto a independencia e autodeterminación (Barthélémy, Fuentes, Howlin, e Jan Van der Gaag, 2007).

MÁIS INFO EN: https://www.autismogalicia.org/index.

Este vídeo foi realizado coa colaboración da Fundación Menela, entidade membro da FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA, e producido dende o departamento de comunicación da Federación Autismo Galicia.

A Importancia da Valoración e o Diagnóstico.

SONIA SEIJO PIÑEIRO, Psicóloga del Servizo de Valoración e Diagnóstico de Aspanaes, fálanos da importancia dunha valoración especializada.

A Importancia da Valoración e o Diagnóstico:

O diagnóstico determínase a través dun proceso de observación, unha análise exhaustiva do comportamento da persoa, coñecendo a súa historia do desenvolvemento e aplicando probas médicas e psicolóxicas e establecendo o diagnóstico cando se observan os síntomas característicos.

Non se diagnostica a través da presenza de marcadores biolóxicos, non hai un estudo como análise de sangue ou xenético que determine o diagnóstico. A detección precoz dos TEA é de gran importancia xa que está demostrado que unha intervención e tratamentos temperáns van repercutir moi positivamente na evolución das persoas atendidas e nas súas familias.

Cando o/a pediatra ou o/o educador/a detectan algún sinal ou signo de alerta, derivan aos familiares a neuropediatría, neuroloxía ou psiquiatría que se encargará de realizar probas diagnósticas ou derivar a outro servizo se se considera. Para facer un diagnóstico de autismo é importante ter en conta á persoa en todo o seu contexto. Para iso, hai que valorar distintos aspectos.

MÁIS INFO EN: https://www.autismogalicia.org/index….

Este vídeo foi realizado coa colaboración de ASPANAES, entidade membro da FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA, e producido dende o departamento de comunicación da Federación Autismo Galicia

ESPECIALIZACIÓN E ESPECIFICIDADE.


POR UNHA INTERVENCIÓN INTEGRAL E ESPECIALIZADA.

MANUEL OJEA RÚA, presidente da Asociación TRASCOS, formada por familias de persoas con Trastorno do Espectro do Autismo, e profesionais que traballan e investigan neste campo, fálanos da importancia da ESPECIFICIDADE e os MODELOS DE MEDIACIÓN COGNITIVA, co fin de garantir e facilitar o máximo potencial de desenvolvemento para as persoas con TEA.

A día de hoxe, as únicas abordaxes e intervencións recomendados a nivel nacional e internacional para o tratamento do TEA son de carácter psicoeducativo, orientados a potenciar puntos fortes e a proporcionar apoios que favorezan o desenvolvemento persoal, a inclusión social e a calidade de vida das persoas con TEA e das súas familias.

Por iso, a intervención dirixida ás persoas con TEA debe estar sempre baseada na evidencia e conxugar o coñecemento científico coa experiencia e o consenso profesional, así como cos intereses e dereitos das propias persoas con este tipo de trastorno e as súas familias.

É preciso impulsar a implementación de intervencións contrastadas para as persoas con TEA nos distintos sistemas que lles atenden ao longo da súa vida, fundamentalmente o sanitario, o educativo e o social. Así se lles poderá facilitar a transición entre as distintas etapas vitais e contribuirase a erradicar prácticas non recomendadas ou sen evidencia contrastada.

Tamén é necesario promover o desenvolvemento, a implantación e a evolución de sistemas de coordinación que axuden a garantir a transversalidade das intervencións e a continuidade da atención que reciben as persoas con TEA e as súas familias, integrando para iso aos profesionais das asociacións no seguimento dos casos e na planificación e dinamización dos apoios e oportunidades .

Este vídeo foi realizado coa colaboración da entidade Trascos, entidade membro da FEDERACIÓN AUTISMO GALICIA, e producido dende o departamento de comunicación da Federación Autismo Galicia.

Campaña «A vida desde un cristal diferente: VIVINDO O ESPECTRO», 12 vídeos, 12 CLAVES PARA SEGUIR GARANTINDO UN ESPECTRO DE OPORTUNIDADES PARA AS PERSOAS CON TEA.


Estas claves dadas por especialistas de toda a Rede de Entidades da Federación Autismo Galicia destacarán a importancia dos servizos especializados, a nosa rede de profesionais en toda Galicia, así como temas de gran importancia para as persoas con TEA e as súas familas, como a autonomía persoal, o emprego, poder envellecer de forma digna, a necesidade de contornas accesibles e dunha sociedade sensibilizada. Poderase acceder aos vídeos no Canle de Youtube da Federación Autismo Galicia y
serán publicadas més a mes na páxina 12 CLAVES PARA SEGUIR GARANTINDO UN ESPECTRO DE OPORTUNIDADES PARA As PERSOAS CON TEA.